Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5752888
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5109223
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3353023
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3163873
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133685
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673262
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620286
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2415981