Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5758492
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5180139
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3363005
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3168813
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134524
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2674895
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620762
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2422137