CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

ĐÁP ÁN ĐỀ HSG TIN HỌC 9 - QB

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phan Thanh Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:54' 02-04-2013
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 người
Sở Gd&Đt kỳ thi CHọN học sinh giỏi lớp 9 THCS
Quảng bình năm học 2012 - 2013
môn: tin học
hướng dẫn chấm
I- Phương pháp:
- Giám khảo tạo bộ dữ liệu vào, tính toán kết quả. Thực hiện chương trình của học sinh và so sánh kết quả.
- Giám khảo có thể sử dụng chương trình gợi ý dưới đây để tính toán kết quả của dữ liệu vào.
- Chương trình học sinh đúng một bộ test, giám khảo cho 0.5 điểm. Như vậy, nếu một câu có 3 điểm thì giám khảo phải tạo 6 bộ test.
- Đối với câu 1: Giám khảo phải tạo được 01 bộ test có N = 100, 01 bộ test có các giá trị K > 65535 và 01 bộ test chấm được thời gian thực hiện chương trình của học sinh với N=100 và K > 65000(103.
- Đối với câu 2: Giám khảo phải tạo được 01 bộ test có K > 200.
- Đối với câu 3: Giám khảo phải tạo được 01 bộ test có N = 32000.
II- Chương trình gợi ý:
Câu 1: (3,0 điểm) Phần thưởng
Program Phan_thuong;
Const fi=`PT.INP`;
fo=`PT.OUT`;
Type mmc=Array[0..101] of Longint;
Var N:Longint;
A:mmc;
Function UCLN(x,y:Longint):Longint;
Var sodu:Word;
Begin
sodu:=x mod y;
While sodu<>0 do
Begin
x:=y;
y:=sodu;
sodu:=x mod y;
End;
UCLN:=y;
End;
Procedure Read_Data;
Var f:text;
i:Longint;
Begin
Assign(f,fi);
Reset(f);
Readln(f,N);
For i:=1 to N do
Read(f,A[i]);
Close(f);
End;
Function USC:Longint;
Var f:text;
i,mUSC:longint;
Begin
mUSC:=UCLN(A[1],A[2]);
for i:= 3 to N do
mUSC:=UCLN(mUSC,A[i]);
USC:=mUSC;
End;
Procedure Write_Data;
Var f:Text;
Begin
Assign(f,fo);
Rewrite(f);
Write(f,USC);
Close(f);
End;
BEGIN
Read_Data;
Write_Data;
End.
Câu 2: (3,5 điểm) Mật khẩu
Program Mat_khau;
Const fi=`MK.INP`;
fo=`MK.OUT`;
A:Array[`0`..`9`] of Byte = (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9);
Var N:byte;
St:String;
Procedure Read_Data;
Var f:text;
Begin
Assign(f,fi);
Reset(f);
Readln(f,St);
Close(f);
End;
Function Tong:Longint;
Var f:text;
i,T:Longint;
Begin
T:=0;
For i:=1 to Length(St) do
T:=T+A[St[i]];
Tong:=T;
End;
Procedure Write_Data;
Var f:Text;
Begin
Assign(f,fo);
Rewrite(f);
Write(f,Tong);
Close(f);
End;
BEGIN
Read_Data;
Write_Data;
End.
Câu 3: (3,5 điểm) Tần suất
{$R+}
const fi=`TS.INP`;
fo=`TS.INP`;
type mmc=array[0..32000] of word;
var a:mmc;
f:text;
n,d:word;
i,x:word;
Time:Longint;Times:Longint absolute 0:$46C;
Begin
Time:=Times;
Fillchar(A,sizeof(A),0);
assign(f,fi);
reset(f);
readln(f,n);
For i:=1 to n do
Begin
read(f,x);
a[x
 
Gửi ý kiến