CẦN GÌ CÓ ĐÓ

TÌM KIẾM ĐA CHỨC NĂNG
Chức năng khác: Tìm kiếm Tư liệu lưu trữ trên thư viện trực tuyến Violet

Chiến lược phát triển Việt Nam 2011-2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ThS Nguyễn Quốc Cường
Người gửi: Nguyễn Quốc Cường
Ngày gửi: 09h:13' 27-03-2017
Dung lượng: 179.0 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người

Bài 3
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2011-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)
(5 tiết)
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi kết thúc bài học, học viên có khả năng:
Khái quát được những nét cơ bản về tình hình Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2001-2010.
Khái quát được những thời cơ, thách thức, quan điểm chỉ đạo với Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Trình bày lại được mục tiêu của chiến lược phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Trình bày lại được 8 giải pháp, hai giai đoạn của chiến lược phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
Phân tích được định hướng phát triển giáo dục Tiểu học của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng trong những năm tới.
Có ý thức vận dụng kiến thức định hướng vào trong công tác quản lý của bản thân.
B. KHÁI QUÁT VỀ NỘI DUNG
- Phần mở đầu.
- Tình hình giáo dục Việt Nam giai đoạn 2001-2010.
- Bối cảnh, thời cơ và thách thức đối với Giáo dục nước ta giai đoạn 2011-2020.
- Quan điểm chỉ đạo phát triển Giáo dục giai đoạn 2011-2020.
- Mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2020.
- Các giải pháp thực hiện chiến lược.
- Các giai đoạn thực hiện chiến lược.
- Những định hướng phát triển giáo dục Tiểu học của Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng trong những năm tới.

PHẦN MỞ ĐẦU
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt"; "Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam". Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đã định hướng: "Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược". Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 nhằm quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của đất nước.
I. TÌNH HÌNH GIÁO DỤC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2010
1. Những thành tựu
a) Quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân.
Trong giai đoạn 2001-2010, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học tăng nhanh, trong đó mẫu giáo 5 tuổi tăng từ 72% lên 98%; tiểu học từ 94% lên 97%; trung học cơ sở từ 70% lên 83%; trung học phổ thông từ 33% lên 50%; quy mô đào tạo nghề tăng 3,08 lần, trung cấp chuyên nghiệp tăng 2,69 lần; quy mô giáo dục đại học tăng 2,35 lần. Năm 2010, số sinh viên cao đẳng và đại học trên một vạn dân đạt 227; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 40%, bước đầu đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động.
Mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển rộng khắp trong toàn quốc đã mở rộng cơ hội học tập cho mọi người, bước đầu xây dựng xã hội học tập. Đã xóa được "xã trắng" về giáo dục mầm non; trường tiểu học có ở tất cả các xã, trường trung học cơ sở đã có ở hầu hết các xã hoặc liên xã; trường trung học phổ thông có ở tất cả các huyện. Các tỉnh và huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số đã có trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú. Mạng lưới trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng phát triển mạnh. Các cơ sở đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học được thành lập ở hầu hết các địa bàn đông dân cư, các vùng, các địa phương, kể cả ở vùng khó khăn như Tây Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long.
Cả nước đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và đang đẩy mạnh thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; một
 
Gửi ý kiến